Algemene voorwaarden

Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van Steps door Step Maastricht, hierna te noemen verhuurder.
  2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


Aansprakelijkheid

  1. Het gebruik van de Step(s) geschiedt op eigen risico.
  2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
  3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een huurder mocht oplopen bij het gebruik van de Step(s). Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
  4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de huurperiode van de Step(s).
  5. Steppen is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Een huurder dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor het huren van een Step.
  6. Verhuurder is niet verzekerd voor schade van een huurder. De huurder verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade bij het gebruik van de Step(s) bij het aangaan van een huurcontract.
  7. De huurder doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) tijdens het gebruiken van de Step(s) tijdens een huurperiode is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
  8. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan de Step(s) mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade. Of er sprake is van schuld dan wel overmacht van de huurder doet hier niet aan af.
  9. De huurder is aansprakelijk voor alle boetes, transacties en administratieve sancties die aan verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder gepleegde misdrijven en/of overtredingen. Dit geldt niet indien de huurder bewijst dat de door verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de Step dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.
  10. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten.
  11. Voor eventuele kosten en/of schade veroorzaakt door de huurder en/of bestuurder van de Step(s), draagt verhuurder nooit aansprakelijkheid wanneer deze kosten en/of schade niet aan hem/haar te wijten zijn.
  12. Behoudens in geval van grove schuld aan verhuurderszijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen uitdrukkelijk uitgesloten.
  13. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.


Huurperiode

  1. De huur wordt aangegaan voor de duur van 1 dag tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Bij de verhuur van Step(s) wordt een (code)slot en informatiemap meegeleverd.
  3. Indien de huurder ook een aanvullend product heeft gereserveerd, ontvangt de huurder deze in een koelrugzak.
  4. De huurder dient de gehuurde Step(s) + eventuele overige goederen zoals vermeld bij punt 2 en 3 op dezelfde dag, uiterlijk 22:00 uur te retourneren tenzij voordien schriftelijk een andere huurperiode is afgesproken of tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
  5. Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, gaat de huur automatisch door en wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht bij huurder.
  6. Indien de gehuurde Step(s) niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van 1 uur na de overeengekomen huurtijd bij Step Maastricht is afgeleverd, is de huurder aan Step Maastricht een boete verschuldigd. Voor iedere dag dat de Step(s) te laat wordt teruggebracht, is de huurder, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, een boete verschuldigd van € 100 per Step.
  7. De huurperiode eindigt, nadat de Kickbike(s) is afgegeven bij Step Maastricht of, bij afwezigheid van een medewerker van Step Maastricht, afgesloten op de oprit van Step Maastricht is geplaatst.


Afhalen

  1. Het ophalen van verhuurde goederen geschiedt aan het adres van Step Maastricht en is voor eigen rekening, tenzij voordien anders overeengekomen.
  2. Het ophalen van de verhuurde goederen geschiedt op het door huurder opgegeven tijdstip waarbij rekening wordt gehouden met een speling van 15 minuten.
  3. Indien het ophalen op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.


Risico

  1. Onkosten of schade bij stagnatie of uitvallen van onderdelen van het gehuurde kunnen niet op verhuurder verhaald worden.


Verplichtingen van de huurder

  1. Bij verhuur van Step(s) dient minimaal één persoon 18 jaar te zijn.
  2. Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen; goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
  3. Op de gehuurde Step(s) mag nooit gesprongen of gestunt worden.
  4. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
  5. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
  6. Huurder is verplicht elke schade en/ of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk telefonisch aan ons te melden.
  7. De huurder mag het gehuurde producten niet buiten Nederland brengen tenzij vooraf schriftelijk afgesproken.
  8. Gedurende de periode dat de huurder over de Step(s) beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de Step(s), zoals stalling, bandenreparaties en transportkosten voor de Step(s) voor rekening van de huurder. Reparaties aan de Step(s) zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
  9. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er over de Step(s) geen andere verzekeringen zijn afgesloten anders dan een diefstalverzekering inclusief ingebouwde GPS. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.


Onderhoud en herstel

  1. De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
  2. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.
  3. Indien buiten de schuld van de huurder schade (hieronder vallen geen lekke banden) aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij/zij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
  4. Vervanging geschiedt, binnen de openingstijden van Step Maastricht, zodra vervangende artikelen bij Step Maastricht beschikbaar zijn. Transportkosten zijn voor rekening van de huurder. Indien door andere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet ter beschikking staat van de huurder, heeft verhuurder het recht de huur door te berekenen.


Eigendom en inspectie

  1. Step Maastricht behoudt ten allen tijde het eigendom van door Step Maastricht verhuurd materiaal en door Step Maastricht wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijde te controleren of te doen controleren.
  2. De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan zijn/haar volledige medewerking te zullen verlenen.


Wegraken van materiaal

  1. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden.
  2. De huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst en verplicht het gehuurde goederen direct terug te brengen naar de verhuurder.
  3. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder verhuurder daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen en is hij/zij verplicht binnen 8 dagen de kosten te vergoeden zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode * huurtarief van Step Maastricht) betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht hij/zij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.
  4. Indien de huurder dit nalaat en de verhuurder lijdt hierdoor schade, is de huurder aansprakelijk voor deze schade.


Beëindiging, opzegging en vervanging

  1. Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van het gehuurde.
  2. Verhuurder heeft steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.
  3. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien naar zijn oordeel de Step(s) door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.


Betaling

  1. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij op een door verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
  2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
  3. Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt de huurder geacht van rechtswege verzuimd te zijn en heeft verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 2.5% per maand vanaf de vervaldag.
  4. Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor de rekening voor de nalatige huurder.
  5. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag. Boven op de kosten komen onze vaste administratie kosten à €15,- per factuur.
  6. Voor groepen vanaf 6 personen geldt een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag, uiterlijk 24 uur voor aankomst te voldoen.


Annuleren

  1. De reservering kan tot 48 uur voor aanvang gratis geannuleerd worden.
  2. Reserveringen die binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd worden, kunnen verplaatst worden naar een andere dag of er wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht bij de huurder.
  3. In case of a no-show, the full amount will always be charged.


Opschorting en ontbinding

  1. Indien de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem/haar uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
  2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.